Update: 28-12-2023

Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Hoorspeciaalzaak.nl BV

Vestigingsadres:

Papsouwselaan 137
2624 AK Delft
Telefoonnummer: 015-369 06 32
Contactformulier
KvK-nummer: 83427260
Btw-identificatienummer: NL862870185B01
AGB code: 76091181

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Informatie vooraf
Artikel 4: Prijzen
Artikel 5: Koop op proef
Artikel 6: Betaling
Artikel 7: Wettelijke en buitengerechtelijke kosten
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
Artikel 9: Garanties
Artikel 10: Geen Garantie
Artikel 11: Klachten
Artikel 12: Privacy
Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

De cliënt: De koper en/of opdrachtgever, natuurlijke persoon, die gebruik maakt van de diensten en/of zaken van Hoorspeciaalzaak.nl BV anders dan in de uitoefening van haar beroep of bedrijf;

Hessel van Twist Hoorspeciaalzaak:  Hoorspeciaalzaak.nl BV, KVK 83427260, gevestigd te Delft

Zorgovereenkomst: de overeenkomst tussen Hoorspeciaalzaak.nl BV en de zorgverzekeraar van de cliënt, waarin de zorgverzekeraar invulling geeft aan haar zorgplicht jegens de cliënt;

Zorgpolis: de zorgverzekeringsovereenkomst tussen de zorgverzekeraar en de cliënt krachtens de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met betrekking tot de hoortoestellen en daaraan verwante artikelen die aan c.q. voor de cliënt worden gedaan en tussen de cliënt en Hoorspeciaalzaak.nl BV gelden.

Artikel 3 – Informatie vooraf

3.1 Informatieverplichting: voordat een offerte wordt uitgebracht, een advies wordt gegeven of een overeenkomst wordt gesloten, heeft de cliënt de plicht de audicien de hiervoor benodigde informatie te verstrekken. De cliënt staat ervoor in, dat hij daarbij alle informatie waarvan de cliënt weet of redelijkerwijs kan weten dat de audicien deze nodig heeft voor de correcte opzet en uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt.

3.2 Schade aan Hoorspeciaalzaak.nl BV  voortvloeiend uit foutief verstrekte informatie van cliënt, komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Als prijs voor de te leveren zaken en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Hoorspeciaalzaak.nl BV. Alle aanbiedingen van Hoorspeciaalzaak.nl BV zijn vrijblijvend.

4.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.

Artikel 5 – Koop op proef/proefperiode hoortoestellen

5.1 Aan de hand van de triage van Hoorspeciaalzaak.nl BV of het voorschrift van de KNO-arts dan wel het Audiologisch Centrum zal Hoorspeciaalzaak.nl BV in overleg met de cliënt een geschikt hoortoestel selecteren, aan hem op proef leveren en daarna verkopen. De toestellen blijven tijdens de proef eigendom van Hoorspeciaalzaak.nl BV;

5.2 Laat de cliënt de termijn, die voldoende is het hoortoestel te beoordelen, voorbijgaan zonder Hoorspeciaalzaak.nl BV van zijn beslissing in kennis te stellen, dan kan hij de zaak niet meer weigeren. Een termijn van maximaal 3 maanden wordt in dit opzicht als voldoende aangemerkt; In overleg met Hoorspeciaalzaak.nl BV is deze termijn eventueel te verlengen.

5.3 Tijdens de proeftijd moet de cliënt rekening houden met het feit dat hij het hoortoestel eventueel aan Hoorspeciaalzaak.nl BV moet teruggeven en derhalve als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan zorgen.

5.4 De klant is tijdens de proef verantwoordelijk voor het hoortoestel en de aanverwante producten. De audiciens van Hoorspeciaalzaak.nl BV bieden u altijd een verlies- schade- en diefstal regeling aan. De client maakt zelf de keuze of hij dit wenst af te sluiten voorafgaand aan de proefperiode.

5.5 Op de in proef geleverde producten is de standaard fabrieksgarantie vanuit de hoortoestellenfabrikant van toepassing.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Het aan Hoorspeciaalzaak.nl BV verschuldigde bedrag dient direct bij het definitief worden van de aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting contant, per pinbetaling, bij machtiging tot automatische incasso of op factuur aan haar te worden voldaan;

6.2 Ingeval een factuur wordt gezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de cliënt. De cliënt is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald;

6.3 Indien de cliënt in verzuim is, stuurt Hoorspeciaalzaak.nl BV hem een betalingsherinnering, waarin zij de cliënt op zijn verzuim wijst en waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen;

6.4 Indien de cliënt dan ook niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zal Hoorspeciaalzaak.nl BV zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag overgaan.

Artikel 7 – Wettelijke en buitengerechtelijke kosten

7.1 Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Hoorspeciaalzaak.nl BV de bevoegdheid wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot de algehele voldoening;

7.2 De door Hoorspeciaalzaak.nl BV in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt conform “Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 BW.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

8.1 Hoorspeciaalzaak.nl BV behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat door de cliënt volledig is voldaan aan de betalingsverplichting, hieronder vallen ook eventuele wettelijke en/of buitengerechtelijke kosten, rente of schadevergoeding, onverminderd de aan de cliënt op grond van de wet toekomende rechten.

8.2 Hoorspeciaalzaak.nl BV is bij reparatie bevoegd de gerepareerde zaak onder zich te houden totdat de kosten van de reparatie volledig zijn betaald.

Artikel 9 – Garanties

9.1 Voor zover de door Hoorspeciaalzaak.nl BV geleverde zaken worden geleverd met een fabrieksgarantie dan zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing. Iedere aansprakelijkheid van Hoorspeciaalzaak.nl BV voor de geleverde zaken is te alle tijde beperkt tot de omvang van de door de fabrikant geboden garantie. Hoorspeciaalzaak.nl BV is niet verder aansprakelijkheid voor deze zaken dan indien en voor zover dit volgt uit de garantievoorwaarden van de fabrikant.

9.2 Hoorspeciaalzaak.nl BV kan niet verplicht worden enigerlei verplichting na te komen jegens de cliënt indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens Hoorspeciaalzaak.nl BV na te komen, dan wel daartoe niet in staat is doordat deze in surseance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

9.3 Garantietermijnen en normale gebruiksduur starten op het moment waarop de koop met de cliënt wordt gesloten.

9.4 Garanties worden slechts verstrekt aan de cliënt en gelden niet voor eventuele opvolgende rechtverkrijgenden.

9.5 Iedere garantie is beperkt tot de door Hoorspeciaalzaak.nl BV geleverde zaken en diensten. Onder de garantie vallen nadrukkelijk niet: defecten die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid ter voorkoming ervan, van onachtzaam gebruik of van nalatigheid, gevolg van opzettelijk handelen van verzekerde of van derden met goedvinden van verzekerde, nalaten van normaal onderhoud en reparaties, onjuiste inbouw door de cliënt en/of derde, slechte behandeling, verkeerd gebruik.

Artikel 10 – Verlengde garantie, reparaties en vervanging

10.1 Hoorspeciaalzaak.nl BV kan op basis van de overeenkomsten met de zorgverzekeraars een verlengde garantie aanbieden. De verlengde garantie die Hoorspeciaalzaak.nl BV aanbiedt is vastgelegd in de zorgovereenkomsten met de zorgverzekeraars.

10.2 De verlengde garantie omvat – naar keuze van Hoorspeciaalzaak.nl BV – het herstellen van de geleverde zaak, het vervangen van de geleverde zaak door een gelijkwaardige zaak, het nogmaals (deels) uitvoeren van de geleverde dienst of het terugbetalen van een evenredig deel van de aanschafprijs. Het evenredig deel is de resterende gebruiksduur gedeeld door de normale gebruiksduur.

10.3 In geval van reparatie of vervanging wordt de op dat moment lopende garantietermijn nooit verlengd.

10.4 Hoorspeciaalzaak.nl BV geeft op reparaties een garantietermijn van twee maanden. Deze garantie betreft uitsluitend reparaties betreffende dezelfde klacht indien deze zich binnen de garantietermijn opnieuw voordoen.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van zaken binnen bekwame tijd na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij Hoorspeciaalzaak.nl BV moeten zijn ingediend. Klachten over niet zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden of behoren te worden bij Hoorspeciaalzaak.nl BV moeten zijn ingediend.

11.2 Klachten kunnen worden ingediend via het Contactformulier, dan wel per post:

Hoorspeciaalzaak.nl BV Papsouwselaan 137 2624 AK Delft

11.2 Hoorspeciaalzaak.nl BV dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van haar kan worden gevergd.

Artikel 12 – Privacy

12.1 Hoorspeciaalzaak.nl BV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante toepasselijke wet- en regelgeving. Voor uitgebreide informatie over hoe Hoorspeciaalzaak.nl BV persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u naar ons Privacyverklaring.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met Hoorspeciaalzaak.nl BV is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

13.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen met Hoorspeciaalzaak.nl BV zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Den Haag.

Download onze algemene voorwaarden hier (PDF)